WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
PRZED UŻYCIEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA
 

1. Kim jesteśmy? Co znajduje się na niniejszej Stronie internetowej?

Niniejsze zasady i warunki użytkowania ("Warunki korzystania ze Strony internetowej") regulują korzystanie ze Strony internetowej http://www.thenorthface.eu ("Strona internetowa"). Właścicielem i administratorem Strony internetowej jest VF INTERNATIONAL S.A.G.L., z siedzibą prawną przy Via Laveggio, 5, 6855 – Stabio, Szwajcaria, wpisana do rejestru spółek pod numerem Stabio - CH-514.4.028.163-8, NIP CHE-111.650.898 ("THE NORTH FACE®" lub "my"), kapitał własny 1 901 000,00 CHF. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony KONTAKT, prowadzonej przez Dział obsługi klienta. Strona internetowa służy nam do promowania, sprzedaży oraz dostarczania informacji na temat produktów THE NORTH FACE®, a także na temat sklepów THE NORTH FACE® i działań promocyjnych.

W Witrynie można również kupić produkty THE NORTH FACE®. Jeśli użytkownik kupi produkty w Witrynie, zakup ten będzie podlegał naszym Warunkom sprzedaży, zawierającym także informacje, która ze spółek należących do Grupy VF będzie sprzedawać użytkownikowi produkty.

2. Co zrobić, jeśli zostanę poproszony o zarejestrowanie się i otwarcie konta?

Aby uzyskać dostęp do określonych funkcji Strony internetowej (na przykład przegląd historii Twoich zamówień), musisz się zarejestrować i otworzyć konto osobiste ("Konto"). Jesteś odpowiedzialny za wszystkie czynności przeprowadzane na Twoim koncie, chyba że Twoje konto zostało ewidentnie przejęte przez osobę trzecią bez twojej zgody. Jesteś odpowiedzialny za ochronę Twoich haseł dostępu i zachowanie ich w tajemnicy. THE NORTH FACE® nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez użytkownika z powodu nieprzestrzegania tych obowiązków. THE NORTH FACE® może usunąć lub zawiesić Twoje konto w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeśli: (i) THE NORTH FACE® uzna, że korzystasz z konta z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania ze Strony internetowej; (ii) THE NORTH FACE® uzna, że osoba trzecia korzysta z Twojego konta bez Twojej zgody, lub (iii) THE NORTH FACE® kieruje się uzasadnionymi względami bezpieczeństwa lub potrzebami związanymi z utrzymaniem. Konto można usunąć w każdej chwili, kontaktując się z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA.

3. Jakie dotyczące mnie dane osobowe są przetwarzane przez NORTH FACE®?

Aby umożliwić Ci dostęp do funkcjonalności Strony internetowej, w tym do obszarów przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników lub do subskrypcji newslettera, możemy poprosić Cię o podanie niektórych danych osobowych. Działania prowadzone w zakresie przetwarzania przez nas takich danych zostały przedstawione w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi praktykami i zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, prosimy o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z niniejszej Strony internetowej.

4. Co się dzieje, gdy przesyłam wygenerowane przez mnie treści lub komentarze?

Strona internetowa zawiera sekcje, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie generowanych przez nich materiałów (user-generated content, "UGC"), na przykład możesz mieć możliwość przesyłania zdjęć lub zamieszczania komentarzy.  W odniesieniu do UGC NORTH FACE® jest tylko dostawcą hostingowym i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

Nie wolno udostępniać żadnych UGC, które są nielegalne, obsceniczne, nieprzyzwoite, oszczercze, które sprzyjają dyskryminacji rasowej, etnicznej, seksualnej lub nienawiści, a także naruszają wszelkie prawa własności intelektualnej osób trzecich lub prawa do ochrony danych osobowych. Nie wolno udostępniać żadnych UGC zawierających jakiekolwiek dane, w tym zdjęcia, nieletnich. NORTH FACE® zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Strony internetowej wszelkich UGC, co do których niezależnie uzna, że nie spełniają one powyższych wymagań. W przypadku usunięcia takich UGC ze Strony internetowej może zostać zawieszone lub usunięte Konto przesyłającego je użytkownika.

5. Kto jest właścicielem treści i materiałów na niniejszej Stronie internetowej?

Informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej oraz wszelkie materiały zawarte w niniejszym dokumencie są chronione prawem autorskim THE NORTH FACE®. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Pojedyncze strony lub materiały mogą zawierać różne prawa własności.

Wszystkie zarejestrowane nazwy i znaki towarowe na tej Stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki The North Face Apparel Corp. lub jej podmiotów stowarzyszonych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w tej sekcji (lub w specjalnie skierowanym do Ciebie piśmie) ani The North Face Apparel Corp., ani jego spółka stowarzyszona THE NORTH FACE®, ani żaden z jej dostawców nie przyznają żadnych wyraźnych lub domniemanych praw z tytułu patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani tajnych informacji handlowych. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Poprzez udostępnienie wszelkich UGC na stronie internetowej, oświadczasz, że masz do tego prawo, a także że otrzymałeś/ otrzymałaś, wszystkie niezbędne ewentualnie zgody od odpowiednich stron trzecich (na przykład właścicieli praw własności intelektualnej lub osób, których dotyczą dane osobowe). Taka treść zostanie uznana za nieobjętą przepisami o poufności i o ochronie praw własności. W odniesieniu do udostępnianych przez Ciebie UGC udzielasz THE NORTH FACE® nieograniczonej, wyłącznej, sublicencjonowanej, bezpłatnej licencji na korzystanie z takich UGC, w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym między innymi do zapisywania, przechowywania, kopiowania, reprodukowania, publikowania, zamieszczania, przesyłania, rozpowszechniania, wyświetlania, modyfikowania, tłumaczenia, włączania do innych materiałów, a także do dowolnego posługiwania się nimi na potrzeby handlowe. W związku z tym THE NORTH FACE® zwraca się z prośbą o nieudostępnianie na stronie internetowej żadnych treści, artykułów lub informacji, co do których nie chcesz, aby zostały objęte powyższymi warunkami.

6. Na czym polega odpowiedzialność THE NORTH FACE® w wypadku wszelkich niedogodności napotkanych podczas korzystania z niniejszej strony internetowej?

Dokładamy wszelkich starań, aby uczynić naszą Stronę internetową jak najbardziej interesującą i przyjazną dla użytkownika, jednak nie możemy zagwarantować, że użytkownicy zawsze znajdą tu dla siebie coś ciekawego. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia przed przystąpieniem do korzystania ze strony internetowej:

NINIEJSZYM AKCEPTUJESZ ZASADĘ MÓWIĄCĄ O TYM, ŻE KORZYSTASZ ZE STRONY INTERNETOWEJ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI ORAZ ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA, A TAKŻE NIEPEWNOŚĆ DYSTRYBUCJI ELEKTRONICZNEJ, MOGĄ WYSTĘPOWAĆ OPÓŹNIENIA, ZANIECHANIA, NIEŚCISŁOŚCI LUB INNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z TAKIMI INFORMACJAMI. ZDAJĄC SIĘ NA TREŚCI ZAWARTE NA TEJ STRONIE LUB NA JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY PRZEZ NIĄ UDOSTĘPNIANE, ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO.

STRONA TA JEST UDOSTĘPNIANA W TAKIM, A NIE INNYM STANIE, WRAZ Z WSZYSTKIMI WADAMI. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA, THE NORTH FACE APPAREL CORP., JEJ SPÓŁKA STOWARZYSZONA THE NORTH FACE®, KAŻDY Z PODMIOTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W TWORZENIU NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELE ORAZ LICENCJODAWCY NIE MOGĄ ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJĄ, ŻE W INFORMACJACH UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ NIE WYSTĘPUJĄ BŁĘDY DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, ZGODNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU LUB DO UŻYTKOWANIA W OKREŚLONYM CELU, A TAKŻE NIE GWARANTUJĄ, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA BĘDZIE POZBAWIONA BŁĘDÓW, BĘDZIE STALE DOSTĘPNA I BĘDZIE WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. NA PRZYKŁAD, NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ, ŻE WYŚWIETLANE NA TWOIM MONITORZE WYGLĄD I KOLORY NASZYCH PRODUKTÓW OPISYWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ BĘDĄ ZGODNE Z FAKTYCZNYM WYGLĄDEM FIZYCZNYCH PRODUKTÓW LUB PRODUKTÓW W SKLEPIE ON-LINE.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, W ŻADNYM WYPADKU, THE NORTH FACE APPAREL CORP., JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, WSZELKIE PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W TWORZENIU NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, A TAKŻE ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELE I LICENCJODAWCY ANI ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ WOBEC CIEBIE LUB KOGOKOLWIEK INNEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB PODOBNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, TRANSAKCJI, OSZCZĘDNOŚCI, DANYCH ORAZ ZA ROSZCZENIA STRON TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA MOŻE ZAWIERAĆ ELEMENTY LUB LINKI DO STRON INTERNETOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE FIRMY, OSOBY PRYWATNE LUB PRZEDSTAWICIELSTWA (NA PRZYKŁAD SEKCJA STRONY INTERNETOWEJ OBSŁUGIWANA PRZEZ OLAPIC, INC., PRZEDSTAWIAJĄCA ZDJĘCIA PRODUKTÓW THE NORTH FACE®, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE), STANOWIĄCE UDOGODNIENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW THE NORTH FACE®. TAKIE ELEMENTY LUB LINKOWANE STRONY INTERNETOWE NIE SĄ ADMINISTROWANE ANI PRZEZ THE NORTH FACE APPAREL CORP., ANI PRZEZ THE NORTH FACE®. I SĄ UDOSTĘPNIANE WYŁĄCZNIE JAKO UDOGODNIENIE. WŁĄCZENIE TAKICH ELEMENTÓW LUB LINKÓW NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z JAKIMKOLWIEK POPARCIEM, I ANI THE NORTH FACE®, ANI THE NORTH FACE APPAREL CORP. NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TAKICH ELEMENTÓW ANI NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA RZETELNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TAKICH ELEMENTÓW LUB STRON INTERNETOWYCH. ANI THE NORTH FACE APPAREL CORP., ANI THE NORTH FACE® NIE MONITORUJE ANI NIE PRZEGLĄDA ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH, DLATEGO TEŻ OSTRZEGA, ŻE DOSTĘP PRZEZ LINK DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH ODBYWA SIĘ NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. WSZYSTKIE ASPEKTY DOTYCZĄCE TAKICH ELEMENTÓW LUB STRON INTERNETOWYCH (W TYM ZASAD UŻYTKOWANIA I ZAWARTOŚCI) PODLEGAJĄ ODPOWIEDNIM WARUNKOM SFORMUŁOWANYM PRZEZ OSOBY TRZECIE; ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ TAKICH WARUNKÓW.

7. Jakie prawo reguluje niniejsze przepisy? I jaki jest sąd właściwy w przypadku sporów?

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega w całości prawu Szwajcarii. Przepisy prawa szwajcarskiego, bez względu na konflikty przepisów prawa, regulują kwestie dotyczące zrzeczenia się, ograniczeń odpowiedzialności oraz warunki. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Strony internetowej lub z niniejszymi Warunkami korzystania ze Strony internetowej, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów handlowych w Zurychu, z zastrzeżeniem wszelkich praw, dla których na mocy prawa przewidziano prowadzenie postępowania sądowego w miejscu stałego pobytu lub zamieszkania użytkowników.

* * * * * * *

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

1. Czym jest niniejszy dokument i jakie jest jego znaczenie? Co się stanie z moimi osobistymi danymi na tej Stronie internetowej?

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") ma zastosowanie dla Strony internetowej HTTP://WWW.THENORTHFACE.PL ("Strona internetowa") i opisuje wszystkie czynności związane z przetwarzaniem, przeprowadzane za pośrednictwem tej Strony internetowej przez spółkę VF International Sagl - Oddział The North Face (“The North Face®”), będącej właścicielem i administratorem tejże Strony.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez The North Face®, w czasie gdy będziesz odwiedzać stronę internetową i korzystać z usług i funkcji oferowanych przez tę stronę. Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z Zaleceniem nr 2/2001, przyjętym w dniu 17 maja 2001 r. przez grupę roboczą ds. Ochrony danych na mocy art. 29, w odniesieniu do minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych on-line w obrębie Unii Europejskiej, a także stanowi oświadczenie informacyjne skierowane do osób, których dotyczą dane osobowe, zgodnie z prawem szwajcarskim oraz zasadami i normami przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej ("Ustawa o ochronie danych osobowych"), jakim podlega proces przetwarzania danych przez The North Face®.

Polityka prywatności określa tożsamość administratora odpowiedzialnego za zarządzanie danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanymi na Stronie internetowej, rodzaj gromadzonych danych osobowych, cele i warunki przetwarzania danych, zakres przekazywania danych osobowych osobom trzecim, środki bezpieczeństwa przyjęte w celu zabezpieczenia i ochrony danych oraz sposób, w jaki możesz sprawdzać przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także egzekwować prawa przysługujące Ci na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Kto jest administratorem moich danych osobowych? Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie?

Administratorem danych osobowych jest: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – THE NORTH FACE DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Szwajcaria, KONTAKT.

VF NORTHERN Europe Limited, z siedzibą prawną przy 15, Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Wielka Brytania, działa jako przedstawiciel VF International, mając na celu zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, a także jako Podmiot upoważniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu i na podstawie zaleceń VF, w zakresie zarządzania działem obsługi klienta i centrum telefonicznej obsługi klientów VF.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane? W jakim celu?

Ogólnie rzecz biorąc, odwiedzanie Strony internetowej i korzystanie z jej treści nie jest równoznaczne z gromadzeniem i przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w czasie, gdy odwiedzasz Stronę internetową i korzystasz z jej treści, ogranicza się do danych o odwiedzanych stronach, są to więc dane, których transmisja do Strony internetowej jest niejawna w funkcjonowaniu systemów odpowiedzialnych za zarządzanie Stroną internetową i w internetowych protokołach komunikacyjnych. Dane o odwiedzanych stronach to na przykład adresy IP urządzeń używanych do łączenia się ze Stroną internetową i inne parametry dotyczące urządzenia i systemu operacyjnego. Wyżej wymienione dane o odwiedzanych stronach i, na przykład, liczba odwiedzin oraz czas spędzony na Stronie internetowej to dane gromadzone i przetwarzane przez THE NORTH FACE® wyłącznie do celów statystycznych, w formie anonimowej, w celu pomiaru i poprawy funkcjonowania Strony internetowej. Ze względu na naturę danych o odwiedzanych stronach, mogą one prowadzić do identyfikacji użytkowników, jeśli zostaną powiązane z danymi pozostającymi w posiadaniu osób trzecich; jednakże THE NORTH FACE® nie gromadzi danych o odwiedzanych stronach w celu ich kojarzenia z określonymi użytkownikami. Dane o odwiedzanych stronach są usuwane po przetworzeniu w postaci anonimowej; dane te mogą być wykorzystywane do oceny ewentualnej odpowiedzialności w przypadku przestępstw informacyjnych dokonanych przeciwko Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Z wyjątkiem wyżej wspomnianych okoliczności, THE NORTH FACE® przechowuje dane o odwiedzanych stronach maksymalnie przez czas dozwolony obowiązującymi przepisami prawnymi i w formie anonimowej. 

Ponadto THE NORTH FACE® gromadzi i przetwarza dane osobowe dobrowolnie udostępniane przez użytkownika podczas interakcji z funkcjonalnościami Strony internetowej oraz poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Stronę internetową, na przykład przy otwarciu konta lub przesłaniu przez użytkownika treści wygenerowanych na Stronie internetowej; poprzez subskrypcję newslettera lub listy mailingowej THE NORTH FACE®; zakup produktów za pośrednictwem Strony internetowej, obejmujący wszystkie czynności związane z zakupem towarów, na przykład dostawę towarów, kwestie fakturowania, zwrot i wymianę towarów, przyjmowanie zwrotów, zakup i używanie kart upominkowych i elektronicznych kart upominkowych, w stosownych przypadkach, działania związane z płatnościami, w tym zapobieganie nadużyciom finansowym oraz obsługa klienta i wymiana informacji z naszym centrum obsługi telefonicznej; uczestnictwo w promocjach i innych inicjatywach realizowanych lub przekazywanych za pośrednictwem Strony internetowej, takich jak np. programy lojalnościowe, konkursy i losowania, prośby o informacje od THE NORTH FACE® lub przesłanie do THE NORTH FACE® zapytań, powiadomień lub informacji zwrotnych za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub za pośrednictwem Strony internetowej. Przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz w celu oceny i ochrony przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą ulegać przetwarzaniu także wtedy, gdy kontaktujesz się z działem obsługi klienta i z centrum obsługi telefonicznej, które wymieniają z Tobą informacje, a tym samym przetwarzają Twoje dane osobowe przez e-mail, w komunikatorach i telefonicznie. Centrum obsługi telefonicznej zarejestruje również Twój numer telefonu w celu świadczenia usług call-back i back-office w celu zapewnienia Ci wymaganego wsparcia i informacji. W niektórych przypadkach, na potrzeby wewnętrznych szkoleń, kontroli i weryfikacji jakości, połączenie telefoniczne może być rejestrowane, a e-maile mogą być zapisywane w zakresie dopuszczalnym przez Ustawę o ochronie danych osobowych. Zawsze będziesz z wyprzedzeniem informowany/ informowana o nagraniu rozmowy i będziesz mieć możliwość niewyrażenia zgody na takie nagranie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do celów weryfikacji w związku z zakupem lub z innych powodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie opcjonalnej zgody, THE NORTH FACE® może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach badawczych; w celach marketingowych, to jest do wysyłania, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, takich jak SMS, MMS, faks itd., informacji promocyjnych i materiałów dotyczących produktów i usług THE NORTH FACE®, specjalnych inicjatyw dotyczących cen i promocji oraz takich działań jak programy lojalnościowe, wydarzenia, wystawy i targi organizowane przez grupę VF (do której należy THE NORTH FACE®) lub do których należy grupa VF; oraz na potrzeby profilowania. Na potrzeby wspomnianych powyżej działań marketingowych i profilowania możemy udostępniać dane osobowe również innym spółkom należącym do grupy VF. Będziesz mieć zawsze możliwość, w dowolnym momencie i bezpłatnie, cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji i materiałów promocyjnych; w każdej wiadomości znajduje się specjalna sekcja z podanymi warunkami cofnięcia zgody (procedura jest prosta i bezpłatna). Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez THE NORTH FACE® obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak ulica, numer telefonu, adres e-mail i inne dostarczane przez Ciebie informacje o charakterze fakultatywnym. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych THE NORTH FACE® potrzebuje Twojej zgody przed przystąpieniem do przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeśli udostępniłeś/ udostępniłaś nam dane osobowe o innej osobie (na przykład podczas korzystania z funkcji e-mail do znajomego, funkcji kart podarunkowych lub do innych celów) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszym potwierdzasz, że wspomniane udostępnienie, a także dalsze przetwarzanie, na mocy niniejszej Polityki Prywatności, są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, dlatego też powinieneś/ powinnaś, na przykład, poinformować taką osobę i uzyskać jej zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Gdzie będą przechowywane moje dane osobowe?

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Strony internetowej będą przetwarzane i przechowywane przez THE NORTH FACE®; spółka Rackspace Limited (zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 03897010, z siedzibą prawną przy 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ) świadczy dla THE NORTH FACE® usługi hostingowe w zakresie Strony internetowej oraz powiązanej bazy danych, dlatego też niektóre dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem środków elektronicznych mogą być przechowywane przez tę spółkę, będącą stroną trzecią. W każdym przypadku dane osobowe są przetwarzane tylko przez specjalnie upoważnionych pracowników, wyznaczonych do uzyskiwania dostępu i przetwarzania danych, w tym przez pracowników wyznaczonych do przeprowadzania czynności związanych z konserwacją specjalną Strony internetowej.

5. Czy Strona internetowa używa plików cookie? Do czego one służą?

Nasza Strona internetowa korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia przez Stronę internetową. Pliki cookie są przesyłane na Twoje urządzenie, dzięki czemu Strona internetowa rozpoznaje Cię i przechowuje pewne dotyczące Ciebie informacje, w celu umożliwienia Ci korzystania z oferowanej na niej usługi lub w celu ulepszenia takiej usługi.

Możemy używać różnych rodzajów plików cookie. Możemy używać tak zwanych "niezbędnych" plików cookie, umożliwiających korzystanie z głównych funkcjonalności Strony internetowej, takich jak na przykład logowanie i realizowanie zamówienia na produkty. Te pliki cookie nie gromadzą informacji o danych osobowych w celach marketingowych i nie można ich również wyłączyć.

"Funkcjonalne" pliki cookie zapewniają bardziej zaawansowane funkcje, takie jak zapamiętywanie szczegółów logowania, zapamiętywanie tego, co jest w koszyku oraz zapamiętywanie preferencji, takich jak język i kraj, a także przeprowadzanie analizy korzystania ze Strony internetowej, pozwalającej na pomiar i doskonalenie wydajności. Także te pliki cookie nie zbierają informacji, na podstawie których można byłoby zidentyfikować użytkowników. Te pliki cookie można wyłączyć.

"Reklamowe" pliki cookie mogą służyć do rejestrowania pewnych Twoich zachowań lub preferencji; ma to na celu przedstawianie Ci treści jak najbardziej odpowiadających Twoim zainteresowaniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych i po uzyskaniu Twojej zgody, o ile jest ona wymagana przez prawo. Takie pliki cookie mogą również umożliwiać Ci udostępnianie niektórych treści Strony internetowej za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Aby zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności, odwiedź strony sieci społecznościowych. W przypadku Facebooka i Twittera odwiedź stronę https://www.facebook.com/help/cookies i https://twitter.com/privacy. Te pliki cookie można wyłączyć.

W każdym razie nasze pliki cookie nie uruchamiają programów na urządzeniach użytkowników ani nie wysyłają na nie wirusów i nie dają jakiejkolwiek kontroli nad urządzeniem. THE NORTH FACE® nie używa plików cookie do monitorowania aktywności użytkownika lub urządzenia.

Kliknij TUTAJ, aby ustalić swoje preferencje dotyczące otrzymywania plików cookie z naszej Strony internetowej.

Po zaakceptowaniu korzystania z plików cookie na Stronie internetowej Twoje preferencje dotyczące korzystania z plików cookie dla przyszłych odwiedzin na Stronie internetowej zostaną zapisane w formie pliku cookie na Twoim komputerze i pozostaną tam, dopóki nie skorzystasz z funkcji usuwania plików cookie z urządzenia. Jeśli wyłączysz używane przez nas pliki cookie, niektóre części Strony internetowej mogą nie działać poprawnie, w zależności od typu pliku cookie, który został wyłączony.

6. W jaki sposób THE NORTH FACE® przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez THE NORTH FACE® są przetwarzane głównie za pośrednictwem środków elektronicznych i zautomatyzowanych, ale również bez ich użycia (przetwarzanie w formie wydruków), w oparciu o procedury i logikę zgodne z celami przetwarzania danych, określonymi w niniejszym dokumencie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i poufności, i są przechowywane wyłącznie przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów określonych w zakresie przetwarzania danych, spełniając wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Czy dane osobowe przekazane do THE NORTH FACE® są bezpieczne? Czy mogę aktualizować moje dane osobowe?

THE NORTH FACE® zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez THE NORTH FACE® zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, określonymi przez obowiązujące przepisy prawa, w celu niedopuszczenia do choćby przypadkowej utraty i zniszczenia danych, do nieuprawnionego dostępu do danych oraz do nielegalnego lub nieuczciwego wykorzystania danych. Ponadto systemy informacyjne i programy komputerowe są skonfigurowane w taki sposób, aby dane osobowe i identyfikacyjne były wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, wyłącznie do realizowania konkretnych celów przetwarzania.

THE NORTH FACE® stosuje wiele zaawansowanych technologii i procedur bezpieczeństwa, służących do ochrony danych osobowych przed przedstawionymi powyżej zagrożeniami. Na przykład dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, znajdujących się w kontrolowanych lokalizacjach. Ponadto, w celu przekazywania niektórych danych za pośrednictwem Internetu, stosuje się techniki szyfrowania, takie jak protokół SSL (Secure Socket Layer). 

Możesz pomóc THE NORTH FACE® w aktualizowaniu i utrzymywaniu dokładności danych osobowych przekazywanych do THE NORTH FACE®, informując nas o wszelkich zmianach dotyczących adresu, stanowiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po założeniu konta na stronie THE NORTH FACE®, możesz przeprowadzać takie aktualizacje on-line, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na stronach swojego konta. 

8. Czy THE NORTH FACE® udostępnia zgromadzone dane osobowe? Komu? W jakim celu?

THE NORTH FACE® udostępnia dane osobowe w granicach i na warunkach określonych w niniejszej Polityce prywatności, w każdym przypadku, w granicach zgody na gromadzenie danych osobowych, jaką wyraził każdy z użytkowników, o ile wymaga tego Ustawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane przez THE NORTH FACE® pracownikom wewnętrznym i zewnętrznym, którzy muszą mieć dostęp do takich danych z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie przetwarzania, określonych w niniejszym dokumencie, a także każdemu wyznaczonemu Podmiotowi upoważnionemu do przetwarzania danych. Aktualna lista podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych, a także celów, dla jakich można udostępniać dane, będzie przekazywana przez THE NORTH FACE® nieodpłatnie, na wniosek użytkowników. 

Dane osobowe mogą być przekazywane do instytucji, organów, instytucji publicznych, banków i instytucji finansowych, specjalistów, niezależnych doradców, także w formie stowarzyszeń, do partnerów biznesowych i do dostawców usług będących stroną trzecią, do których THE NORTH FACE® może zwracać się o usługi specjalistyczne, techniczne i organizacyjne, związane z zarządzaniem stroną internetową a także z działaniami na niej wykonywanymi, jak na przykład sprzedaż towarów i działania pokrewne, zarządzanie funkcjonalnościami oferowanymi na stronie internetowej oraz działania i usługi, które użytkownicy mogą subskrybować i z których mogą korzystać za pośrednictwem strony internetowej, a także w odniesieniu do usług ściśle funkcjonalnych w celu osiągnięcia innych, określonych tu celów związanych z przetwarzaniem. Na potrzeby funkcjonalne w ramach zarządzania Stroną internetową i związanych z nią działań, na przykład w celu zakupu towarów za pośrednictwem Strony internetowej, możemy przekazywać dane osobowe również innym spółkom należącym do grupy VF w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z kolei będą przetwarzać takie dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, do powyżej określonych celów, w tym na potrzeby działań marketingowych i profilowania. W celu sfinalizowania transakcji zakupu i przetworzenia płatności za pośrednictwem platformy e-commerce, korzystamy z usług innych dostawców. Dostawcy usług są związani zobowiązaniami umownymi, dlatego też będą wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa i poufności danych osobowych oraz informacji o karcie kredytowej.

Dane osobowe mogą być również przekazywane osobom trzecim w przypadku fuzji, przejęć, przeniesienia któregokolwiek z naszych aktywów, produktów, stron internetowych lub operacji. Takim osobom trzecim będą przekazywane wyłącznie informacje niezbędne do wykonywania powierzonych im funkcji, w ślad za ich oświadczeniem dotyczącym wykorzystywania otrzymanych informacji wyłącznie na określone powyżej potrzeby przetwarzania, przy zachowaniu poufności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami otrzymanymi przez THE NORTH FACE®.

Z wyjątkiem powyższych postanowień, dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, osobom fizycznym ani osobom prawnym, które nie są związane z THE NORTH FACE® lub które nie sprawują funkcji biznesowych, zawodowych lub technicznych na rzecz THE NORTH FACE®. Dane osobowe mogą być dalej przekazywane osobom będącym prawomocnym adresatem powiadomień, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawnych, a więc na przykład w przypadku procesów sądowych wnioski właściwych sądów i organów, lub innych zobowiązań prawnych, w celu ochrony i obrony praw i własności THE NORTH FACE® i Strony internetowej. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych.

9. Czy mam obowiązek udostępnić swoje dane osobowe? Jakie są konsekwencje odmowy ich przekazania?

Z zastrzeżeniem wyżej zamieszczonego opisu dotyczącego danych o odwiedzanych stronach (proszę zapoznać się z powyższym rozdziałem "Charakter i rodzaj przetwarzanych danych"), udostępnienie danych osobowych może być konieczne do realizacji niektórych usług i funkcji oferowanych przez Stronę internetową, a także wymagane, jak w przypadku subskrypcji na Stronie internetowej, subskrypcji newslettera THE NORTH FACE®, zakupu produktów za pośrednictwem Strony internetowej, zarządzania uczestnictwem w programach lojalnościowych, promocjach i innych inicjatywach przekazywanych za pośrednictwem Strony internetowej, odpowiadania na prośby o informacje, pytania, powiadomienia lub opinie zwrotne przesyłane do THE NORTH FACE® oraz zarządzania tego typu korespondencją. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku działań wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. W wyżej wymienionych okolicznościach odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwiłaby THE NORTH FACE® wywiązywanie się ze zobowiązań umownych lub dostarczenie określonych powyżej wymaganych usług, produktów lub informacji.

Udostępnianie danych na potrzeby ankietowania, marketingu i profilowania, zgodnie z powyższym wyszczególnieniem, jest nieobowiązkowe; odmowa udostępnienia danych osobowych w tych okolicznościach nie będzie miała wpływu na wywiązywanie się THE NORTH FACE® ze zobowiązań umownych, a także na świadczenie określonych powyżej usług, dostarczanie zamówionych produktów lub informacji.

10. Czy Strona internetowa zawiera elementy, którymi administrują osoby trzecie? Czy THE NORTH FACE® ponosi odpowiedzialność za nie?

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron, a także obiekty lub elementy, którymi administrują osoby trzecie.

Przykładem są wtyczki, które mogą łączyć naszą Stronę internetową z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook czy Twitter ("wtyczki społecznościowe"), oznaczone zazwyczaj odpowiednim logo sieci społecznościowych.  Jeśli znajdziesz na naszej Stronie internetowej wtyczkę społecznościową i klikniesz na nią, Twoja przeglądarka może wysłać do takiej sieci społecznościowej niektóre dotyczące Cię dane, takie jak identyfikator użytkownika, informacje na Stronie internetowej, data i godzina oraz inne informacje związane z przeglądarką. Takie informacje będą przetwarzane przez sieci społecznościowe, będące własnością osób trzecich i obsługiwane przez osoby trzecie, zgodnie z ich polityką prywatności.

THE NORTH FACE® nie ma dostępu do ani możliwości kontrolowania takich elementów, obiektów, wtyczek, plików cookie, web beacon i innych elementów lub technologii śledzenia, będących własnością osób trzecich i obsługiwanych przez osoby trzecie, a dostępnych na naszej Stronie internetowej lub na stronie trzeciej, na którą użytkownicy mogą wchodzić ze Strony internetowej, a także metod przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem takich elementów lub stron internetowych; w związku z tym THE NORTH FACE® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie strony internetowe. Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności stron internetowych osób trzecich i z elementami dostępnymi na Stronie internetowej, aby dowiedzieć się o warunkach przetwarzania danych osobowych, ponieważ niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony internetowej.

11. Jakie prawa przysługują mi w związku z moimi danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanymi przez THE NORTH FACE®?

W dowolnym momencie możesz egzekwować prawa określone przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo do uzyskania w dowolnym momencie potwierdzenia, że dane osobowe istnieją lub nie istnieją, weryfikowania ich treści, pochodzenia i dokładności, zwrócenia się o ich uzupełnienie, aktualizację, zmianę, usunięcie, a także możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych podając prawomocne uzasadnienie (w każdej chwili możesz bezpłatnie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego). 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę VF i z egzekwowaniem praw wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, można kontaktować się ze spółką VF NORTHERN EUROPE Limited, działającą w charakterze Podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych VF, pod adresem: "VF NORTHERN EUROPE Limited - Obsługa klienta e-commerce THE NORTH FACE®, Park Road East, Claverton, Nottingham, NG14 6GD, Wielka Brytania". Pełne dane kontaktowe zostały podane na naszej stronie KONTAKT.

Niniejsza Polityka prywatności podlega aktualizacji i zmianom wprowadzanym przez THE NORTH FACE®. Wersja opublikowana na Stronie internetowej jest aktualnie obowiązującą wersją. W przypadku wprowadzenia przez THE NORTH FACE® zmian do niniejszej Polityki prywatności, powiadomimy użytkowników o takich zmianach, publikując na stronie głównej Strony internetowej link do zmienionej polityki prywatności, o treści "Nowa wersja Polityki prywatności". THE NORTH FACE® zachęca użytkowników do okresowego przeglądu Polityki prywatności w celu uzyskania informacji o wszelkich istotnych zmianach.

Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2016

* * * * * * *